W E R S J A   T E S T O W A
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŁODZI
A+ A-
bip_banner_top.jpg
TRADYCJA OD 1925 ROKU
Szukaj w serwisie:

Działalność podstawowa

Podstawowym zadaniem Spółki jest ciągłe zaspakajanie potrzeb mieszkańców Łodzi, w zakresie świadczenia w imieniu Miasta usług zaopatrzenia w wodę, odbioru i przesyłania ścieków do GOŚ Sp. z o.o., w oparciu o majątek dzierżawiony lub poddzierżawiany i własny. Służebność i dyspozycyjność Spółki wobec usługobiorców realizowana jest poprzez:

  • utrzymanie w ruchu ciągłym produkcji i dystrybucji wody, odbioru ścieków oraz 
  • całodobowe kierowanie i sterowanie tymi procesami,
  • całodobowe funkcjonowanie pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego,
  • utrzymanie w stałej gotowości drużyn ratownictwa technicznego,
  • pełnienie przez kierownictwo przedsiębiorstwa Spółki i pracowników dyżurów domowych,
  • dyspozycyjność pracowników,
  • dbanie o jakość wody i monitorowanie jakości ścieków.

 Przedmiot działalności realizowany jest w szczególności, jako:

 • ujmowanie, przesył, produkcja, zakup i dystrybucja wody - w oparciu o dzierżawiony lub poddzierżawiany majątek - dla ludności, przemysłu i innych odbiorców z obszarów miasta objętych miejską siecią wodociągową, w tym dla odbiorców hurtowych, z którymi miasto zawarło bądź zawrze porozumienia międzygminne,
 • odbiór, przesyłanie ścieków - w oparciu o dzierżawiony lub poddzierżawiany majątek z obszarów miasta objętych miejską siecią kanalizacyjną oraz z gmin, z którymi miasto zawarło bądź zawrze porozumienia międzygminne i dostarczanie ścieków do GOŚ ŁAM,
 • zawieranie umowy na oczyszczanie ścieków z eksploatatorem GOŚ ŁAM,
 • pobieranie od usługobiorców należności za usługi dostaw wody oraz odprowadzania ścieków, w tym oczyszczania ścieków,
 • opiniowanie planów rozbudowy miasta w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • określanie wymagań technicznych zasilania w wodę i odprowadzania ścieków oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • określanie wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowanie kontroli nad ich przestrzeganiem,
 • prowadzenie monitoringu podłączeń do sieci kanalizacyjnej,
 • zapewnienie funkcjonowania urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
 • zapewnienie ochrony ujęć i stacji uzdatniania wody,
 • obsługa punktów zlewnych na kanalizacji,
 • eksploatacja, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej, cieków naturalnych i rzek,
 • dowóz wody beczkowozami,
 • projektowanie i budowa sieci i podłączeń wodno - kanalizacyjnych oraz urządzeń dostarczania wody i odprowadzania ścieków i innych robót budowlano - montażowych,
 • zaopatrywanie ludności w wodę ze zdrojów wodociągowych,
 • zabezpieczenie obsługi zsypów śniegowych w okresie zimy,
 • pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
 • badania laboratoryjne wody i ścieków,
 • przeglądy, badania techniczne oraz naprawy pomp głębinowych i innych,
 • instalowanie, naprawa oraz legalizacja wodomierzy,
 • roboty warsztatowo - naprawcze,
 • doradztwo techniczne w zakresie działalności Spółki.

 

wytworzył:Mikołaj Piec (2006-07-05 15:35:00)
wprowadził:Mikołaj Piec (2006-07-05 15:35:00)
ostatnia zmiana:Jakub Anckiewicz (2012-08-31 07:48:29)
charakter zmiany:
zobacz rejestr zmian »